policy

Kvalite och Miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Vi lyssnar till våra kunder

Vår verksamhet bygger på våra kunders och intressenters upplevelse av oss. Deras behov, krav och förväntningar är det som ska styra vårt arbete. Den kvalitet vi ger kunderna är ett mått på våra prestationer och det ska genomsyra hela vår verksamhet. Lagar och förordningar skall efterlevas i dagliga arbetet.

Vi ska vara bättre än våra konkurrenter. Det kräver i sin tur att vi lyssnar på våra kunder och utifrån deras synpunkter planerar ständiga och varaktiga förbättringar i vår verksamhet. Därför ska alla våra processer, vårt bemötande och arbetssätt kännetecknas av högsta kvalitet.

 • Vi ska förstå och tillgodose kunders behov.
 • Våra tjänster ska levereras i tid.
 • Vi ska vara den självklara och konkurrenskraftiga leverantören.
 • Genom aktivt förändringsarbete se över, förbättra och effektivisera alla våra processer utifrån kundens synvinkel och önskemål.
 • Ledningen ska kontinuerligt stödja, samordna och följa upp vårt kvalitetsarbete.
 • Vi avsätter nödvändiga resurser för att säkerställa vår kvalitetsmålsättning.
 • Vi uppmuntrar alla våra medarbetare att vara kreativa i förbättringsarbetet och i kundernas upplevelse av vårt arbete.
 • Vi arbetar aktivt för att skapa goda relationer och ge den bästa servicen.
 • Ledningen ska säkerställa att medarbetarna har rätt kompetens, engagerade och ges möjlighet till utveckling.
 • Vi följer de krav och riktlinjer som omgärdar varje enskilt uppdrag.
 • Vi följer lagar, avtal och bestämmelser.
 • Egenkontroller och övriga dokument efterlevs och är ett självklart verktyg i det vardagliga arbetet.
 • Arbetsplatsen ska vara miljövänlig.
 • Arbetsplatsen ska vara säker och bra ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Policyn antagen 2021-05-07

Miljöpolicy

Ett hållbart och mänskligt samhälle

Vår vision är att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. För oss innebär det att hållbarhet och miljöperspektiv är viktigt, och en naturlig del, i dialogen med våra medarbetare, kunder, partners och ägare.

Vårt mål är att öka kunskapen om miljöpåverkan både internt och hos våra intressenter. Innovation highway arbetar kontinuerligt med att förbättra miljöarbetet och skapa förutsättningar och incitament för medarbetare att välja klimatsmarta alternativ. Detta sker genom riktlinjer kring inköp och resande, samt i utveckling av interna rutiner och processer. Vi strävar efter att alltid bidra med ökad insikt och tydliga rekommendationer i våra kunduppdrag.

Innovation Highway tillämpar och följer gällande lagar och bindande krav.

 1. Vi har beslutat oss för att baserat på ett årligt klimatbokslut och genom aktiva åtgärder, medvetna val och klimatkompensation vara ett klimatneutralt företag sedan 1 januari 2021.